Agenda

  • januari

    • zaterdag 27 jan - De Sminkdoaze spilet Blauw Bloed op Besite

      Tenielferien De Sminkdoaze sil dizze winter wer in stik opfiere: it blijspul Blau bloed op besite. Regie : Gerben Postema Ynstekster: Freeke Skriuwer : Vincent van Rijswijk Oersetter : Abele Krist It stik spilet sich âf yn it brúne kafé ‘Kom der yn’ , hwer forskate ûnhueriche typen en stamgasten komme. De fortsjinwurdiging fan it […]lees verder...