De man fan dyn libben

Dizze tragikomeedzje giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin.

Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him.

Der komt in kreaze jonge frou ôf op de kontaktadfertinsje dy’t se setten hawt, kin net moaier soene je tinke…mar al gau blykt dat neat is wat it liket…

Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma (ook bekend van Achmea Culpa).


Kaarten in de voorverkoop € 15,00
Kaarten aan de kassa € 18,50

Reserveren kan via: email hidden; JavaScript is required onder vermelding van naam en het aantal kaarten. Of bij Sybout aan de bar.